Smartbubo - unlocking skills, locking free time

Általános Szerződési Feltételek

(Hatálybalépés ideje: 2020. március 26.)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a smartbubo.com weboldalon (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett szolgáltatások használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldalon való regisztrációval, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással egyidejűleg a Felhasználó lehetőséget kap a jelen ÁSZF tartalmának megismerésére és elfogadására.. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Smartbubo Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF elfogadásáról a Felhasználó nyilatkozata a Smartbubo Kft. alábbi levelezési címére megérkezik. Amennyiben a Felhasználó a módosított vagy új ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a továbbiakban a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Üzemeltető adatai

  • Cégnév: Smartbubo Kft.
  • Székhely: 2096 Üröm, Rákóczi köz 17.
  • Cégjegyzékszám: 13-09-122005
  • Adószám: 14416501-2-13
  • Elektronikus levélcím: szia@smartbubo.com

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen dokumentum 2018.09.18. naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán és e-mailben ad tájékoztatást. A mindenkor hatályos ÁSZF-et az Üzemeltető oly módon hozzáférhetővé teszi a Weboldalon, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

1.3 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A Felhasználókkal („Szolgáltatóval” és „Igénybe vevővel”) megkötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása

2.1. Az Üzemeltető a smartbubo.com internetes cím alatt bárki számára elérhető módon lehetőséget teremt arra, hogy az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás és helyszín kategóriákba illő szolgáltatásokat igénylő ügyfeleket (továbbiakban: Igénybe vevő) összekösse az ezen kategóriákban szolgáltatást nyújtókkal (továbbiakban: Szolgáltató).

2.2. A Felhasználók megértik és elfogadják, hogy az Üzemeltető nem végez oktatás, sport, esemény, szolgáltatás és helyszín kategóriákba illő szolgáltatást, az Üzemeltető oktatás, sport, esemény, szolgáltatás és helyszín kategóriákba illő szolgáltatást közvetít.

2.3. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató nem az Üzemeltető alkalmazottja, hanem az Igénybe vevők számára oktatás, sport, esemény, szolgáltatás és helyszín kategóriákba illő szolgáltatásokat kínáló független jogi, v. természetes személy.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

3.1. Az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás és helyszín kategóriákba illő szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználók részére internetes felületet biztosít, ahol a Szolgáltató meg tudja hirdetni szolgáltatását, valamint az Igénybe vevő foglalást (továbbiakban: Foglalás) tud leadni.

3.2. Az Igénybe vevő kiválasztja a Weboldalon az igényeinek megfelelő oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatást, valamint annak időpontját. Ha a fentiek szerinti kiválasztás eredményeképpen a Weboldalon megjelenő bármely Szolgáltató ajánlatát Igénybe vevő el kívánja fogadni, akkor bejelentkezik, majd véglegesíti a Foglalást, ezzel elfogadva az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatás ellenértékeként fizetendő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj).

4. A Szolgáltatási díj kifizetése, jutalék

4.1. A leadott Foglalásban szereplő Szolgáltatási díj kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:

4.1.1. Az Igénybe vevő bankkártyával, vagy Barion tárcáján keresztül tud fizetni. A Szolgáltatási díj a megrendelést követően zárolva lesz, majd a szolgáltatás megtörténte után levonódik az Igénybe vevő fizetési eszközéről.

4.1.2. Ha az Igénybe vevő bérletet vásárol, akkor annak ára azonnal levonásra kerül a fizetőeszközéről.

4.1.3. Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, ha az Igénybe vevő általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (Barion, fizetési gateway) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Üzemeltetőnél.

4.1.4. A Szolgáltatási díj a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékének és ezen összeg 10 %-nak megfelelő jutaléknak az összege.

4.1.5. A jutalék összege az Üzemeltetőt illeti.

4.1.6. Ha Szolgáltató az adott (heti vagy havi) elszámolási időszakban bizonyos összeg feletti bevételi szintet ér el a Smartbubon, akkor az Üzemeltető a jutalékát az alábbi táblázatban megjelölt mértékben megosztja a Szolgáltatóval, így a Szolgáltató részére ennyivel magasabb összeg kerül kifizetésre.
Szolgáltató forgalma / elszámolási időszak 1.500.001 - 2.250.000 Ft 2.250.001 - 3.000.000 Ft 3.000.001 - 3.750.000 Ft 3.750.001 - 4.500.000 Ft 4.500.001 - 5.250.000 Ft 5.250.001 - 6.000.000 Ft 6.000.001 Ft-tól
Üzemeltető által, Szolgáltató részére, jutalék kedvezmény jogcímen kifizetendő többlet. 30.000 - 45.000 Ft 56.250 - 75.000 Ft 90.000 - 112.500 Ft 131.250 - 157.500 Ft 180.000 - 210.000 Ft 236.250 - 270.000 Ft 300.000 Ft-tól
Szolgáltató bevétel növekedése az általa megjelölt szolgáltatási díjra vetítve. 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 5 %


5. Számlázás, elszámolás Üzemeltető és Szolgáltató között

5.1. Az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatás nyújtását követően a Szolgáltató az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatásról bizonylatot állít ki az Igénybe vevő részére az Igénybe vevő által fizetett Szolgáltatási díjról.

5.2. Üzemeltető, a Szolgáltató választása alapján havi egy alkalommal, vagy heti egy alkalommal, az elszámolási időszakot követő 14 napon belül elszámolást készít és küld a Szolgáltató részére. Az elszámolás tartalmazza az elszámolt időszakban, Igénybe vevők által a Szolgáltató szolgáltatása kapcsán sikeresen kifizetett, teljesült szolgáltatások listáját. Ezzel egy időben Üzemeltető elektronikus számlát küld a Szolgáltatónak a jutalékáról, valamint a Szolgáltató által választott módon – banki átutalással vagy Barion pénzküldéssel - kifizeti a Szolgáltatónak járó (jutalékkal csökkentett) Szolgáltatási díjat.

5.2.2. Amennyiben a Szolgáltató egyéni vállalkozó vagy cég, a Szolgáltató állít elő számlát az Igénybe vevő részére. Amennyiben a Szolgáltató egyéni vállalkozó és KATA adózó, alanyi adómentes számlát állíthat ki.

5.2.3. Amennyiben a Szolgáltató és az Igénybe vevő magányszemély, abban az esetben az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény értelmében háztartási alkalmazottként történő bejelentés szükséges az Igénybe vevő részéről. Háztartási munkát végző természetes személyként történő foglalkoztatás, melyben adórendszeren kívüli juttatásnak minősül a Szolgáltatónak fizetett ellenszolgáltatás a szolgáltatásáért. A bejelentési kötelezettség a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történik havi szinten, 1000. Ft regisztrációs díjfizetés ellenében. A jelen bekezdés rendelkezései háztartási munka esetén alkalmazhatók. Háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás.

6. Kárfelelősség, panasz

6.1. Az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatás kapcsán a Szolgáltató teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet az Igénybe vevőknek okoz. Az Üzemeltető semmilyen kárért nem vállal felelősséget, amelyet a Szolgáltató okozott az Igénybe vevőnek.

6.3. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha a Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Igénybe vevő személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatást az adott Igénybe vevő részére. A Szolgáltató az Üzemeltető által közvetített Igénybe vevővel csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot. A szerződés nem szerződésszerű teljesítése esetén az alábbiak az irányadó rendelkezések:

6.3.1. A Szolgáltató 1 000 000,-Ft kötbér megfizetését vállalja az Üzemeltető részére.

6.3.2. Az Üzemeltető a Szolgáltatóval fennálló szerződést azonnali hatállyal felbonthatja.

6.4. Az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatás nyújtását követő nap 18:00-ig a weboldal adminisztrációs felületén kialakított rendszerben az Igénybe vevő egyoldalú nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatás nem történt meg a Szolgáltató hibájából. Ebben az esetben a szolgáltatás díja nem kerül levonásra az Igénybe vevőtől. Az Üzemeltető jogosult az ilyen eseteket felülvizsgálni.

7. A Szolgáltató kötelezettségei:

7.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatást.

7.2. Az igényelt Foglalást elfogadható mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

7.4. Az igényelt Foglalás alapján az Igénybe vevő által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatást.

7.5. Az oktatás, sport, esemény, szolgáltatás vagy helyszín szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.

7.6. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő helyszínt biztosítson a szolgáltatás teljesítéséhez, amennyiben a szolgáltatás az általa biztosított helyszínen történik.

8. Igénybe vevő kötelezettségei

8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Szolgáltató hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.

8.2. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez saját eszköz szükséges, és ezt a Szolgáltató a szolgáltatás leírásában jelzi, akkor az Igénybe vevőnek ennek eleget kell tennie.

8.3. Az Igénybe vevő mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő helyszínt biztosítson a szolgáltatás teljesítéséhez, amennyiben a szolgáltatás az általa biztosított helyszínen történik.

8.5 Üzemeltető tájékoztatja az Igénybe vevőt, aki az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Szolgáltatóval való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlattal azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatást igénybe venni Szolgáltatótól rábírva a Szolgáltatót a Üzemeltető megkerülésére, úgy a Üzemeltető jogosult az Igénybe vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Üzemeltető tájékoztatja továbbá az Igénybe vevőt , hogy a Szolgáltatók jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról az Üzemeltetőt értesíteni.

8.6 Igénybe vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Szolgáltatót gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által történő elfogadása és a Üzemeltető megkerülésével kötött szolgáltatás teljesítése esetén a Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el és anyagi kártérítéssel tartozik a Üzemeltető felé.

9. Módosítások, Foglalások törlése visszafizetés

9.1 Az Igénybe vevő által kért módosítások és törlések:

9.1.1. Ha az Igénybe vevő, a lefoglalt időpont előtti nap 18:00-ig lemondja az időpontot, akkor az időben történő lemondásnak számít, és az Igénybe vevő visszakapja a foglalás alatt levő pénzét/ bérlet alkalmat.

9.1.2. Ha az Igénybe vevő a lefoglalt időpont előtti nap 18:00 után mondja le az időpontot, akkor a Szolgáltatási díjat maradéktalanul ki kell fizetnie.

9.2 Az Igényelt szolgáltatások törlése a Szolgáltató által:

9.2.1. Ha a Szolgáltató, a lefoglalt időpont előtti nap 18:00-ig lemondja az időpontot, akkor az időben történő lemondásnak számít, és az Igénybe vevő visszakapja a foglalás alatt levő pénzét/ bérlet alkalmat.

9.2.2. Ha a Szolgáltató a lefoglalt időpont előtti nap 18:00 után mondja le az időpontot, akkor a fizetendő (foglalásban levő) Szolgáltatási díjat az Igénybe vevő visszakapja, és a Szolgáltató megbízhatósági értékelését ez negatívan fogja módosítani.

10. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések

10.1 Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

10.2 Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltetővel szemben a Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltetőnek a Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

10.3 Felhasználó az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

10.4 Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

10.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, az Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Szolgáltató és Igénybe vevő közötti szerződés hatálya alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll mindkét félnek a másikkal szemben. Szolgáltató és Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a köztük létrejövő szerződéssel kapcsolatosan felmerülő semmilyen követelésért semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az Üzemeltető.

11.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési tájékoztató.

Az ÁSZF több nyelven is elérhető. A nyelvi változatok közötti eltérés esetén a magyar nyelvű változat számít irányadónak, valamint értelmezése során a magyar jog az irányadó.